Uslovi i odredbe

I. OPŠTE ODREDBE

        kancelarijainfo.rs (Site) je vlasništvo Global Web Group Kft. (Kompanije). Sajt takođe uključuje različite domene i podlinkove koji pripadaju Kompaniji, a koji se smatraju delom Sajta, koji su predmet ovih uslova korišćenja (Uslovi i odredbe).
        Korišćenje ovog sajta na bilo koji način (poseta, registracija, korišćenje informacija i usluga) podleže odredbama i uslovima u daljem tekstu i podrazumeva prećutno i bezuslovno prihvatanje ovih Uslova i odredbi.
        Kompanija može da izmeni, suspenduje ili prekine sadržaj ovog sajta ili ovih uslova i odredbi, u bilo kom trenutku, kroz potpune ili delimične izmene sadržaja, strukture, itd., bez prethodne saglasnosti ili obaveštenja Korisnika (fizičke ili pravna lica koja koriste Sajt). Nastavak korišćenja sajta podrazumeva prihvatanje Uslova i odredbi Sajta. Kompanija zadržava pravo da ograniči pristup sajtu određene IP adrese bez ikakvog obaveštenja i pod bilo kakvom odgovornošću.
        Korišćenje Sajta je dozvoljeno samo osobama starijim od 18 godina.

I. PRAVILA KORIŠĆENJA SAJTA

        Poseta, registracija i traženje informacija dostupnih na ovom sajtu su besplatni. Nakon registracije, od korisnika će biti zatraženo da popuni svoje kontakt podatke putem formulara za registraciju. Neodgovarajuće/delimično popunjavanje ovih formulara može imati za posledicu nemogućnost da se dotični Korisnik registruje preko Sajta.
        Korisnik ima obavezu da sve informacije koje mu dostavlja budu tačne, potpune i overene. Korisnik takođe ima obavezu da obavesti Sajt o promenama koje mogu nastati u vezi sa registrovanim informacijama.
        Informacije koje je objavio korisnik na sajtu (uključujući veze i URL-ove) ne mogu sadržati materijale koji bi se mogli smatrati nezakonitim ili mogu doneti bilo kakvu štetu Kompaniji, drugim korisnicima ili trećim licima, uključujući, ali ne ograničavajući se na nasilne materijale, seksualne ili pornografske, rasističke ili kršenje bilo kog autorskog prava ili prava privatnosti, kao i bilo koje vrste materijala koji nemaju veze sa specifičnostima Sajta.
        Kompanija zadržava pravo da u bilo kom trenutku suspenduje sa Sajta, bez prethodnog obaveštenja, bilo koji sadržaj koji bi se mogao smatrati nezakonitim, štetnim ili neprikladnim, u skladu sa gore navedenim odredbama.
        Nakon popunjavanja registracionih formulara, Korisnicima je na raspolaganju nalog za korišćenje usluga. Korisnik je u potpunosti odgovoran za čuvanje poverljivosti lozinke za pristup uslugama, uslovljene registracijom. Korisnici su u potpunosti odgovorni za sve informacije objavljene putem njihovog naloga. U slučaju neovlašćenog pristupa nalogu od strane bilo koje treće strane, kompanija nije odgovorna za posledice.
        Nakon registracije, Korisnici imaju mogućnost da uz naplatu naruče posebne pakete dopunskih usluga (registracija objekata, specijalizovano savetovanje, reklamne ponude itd.). Nakon davanja takve porudžbine, kompanija će kontaktirati korisnike za ponudu i porudžbina se može zaključiti ugovorom između strana, a da to nije bezuslovna posledica registracije. Kompanija zadržava pravo da u bilo kom trenutku ne odgovori na neke zahteve korisnika, bez obaveštenja ili odgovornosti. Ne postoji ograničenje kašnjenja za kompaniju da odgovori na bilo koji zahtev korisnika i kompanija ne može biti odgovorna ni u kom obliku od strane korisnika ili trećih lica.

III. ODGOVORNOST

        Kompanija nema nikakvu pravnu odgovornost za preciznost i istinitost informacija koje su dali Korisnici ili treća lica, a koje se nalaze na Sajtu. Korisnici su dužni da provere informacije pre donošenja bilo kakvih odluka koje bi mogle uticati na dobar razvoj njihovih aktivnosti. Sajt može sadržati veze ili reference na druge sajtove ili veb stranice na koje se primenjuju posebni uslovi i odredbe, kao što je pomenuto na odgovarajućim sajtovima ili veb stranicama, pri čemu Kompanija ne snosi odgovornost i ne preuzima nikakvu obavezu u vezi sa sadržajem tih sajtova. Korisnici pristupaju tim sajtovima ili koriste njihove proizvode/usluge isključivo na sopstveni rizik i odgovornost. Korisnici preuzimaju celokupnu građansku ili krivičnu odgovornost za sve informacije prenete ili objavljene na Internetu korišćenjem usluga Sajta.
        Kompanija ne nudi nikakvu garanciju da će informacije prisutne na Sajtu ispuniti sve standarde i zahteve korisnika i da se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, uključujući, ali bez ograničenja na gubitak dobiti, dobru volju, mogućnost korišćenja podataka ili drugi nematerijalni ili neuporedivi gubitak (čak i ako je Kompanija prethodno obaveštena o mogućnosti da se takav gubitak desi), ne nudi nikakvu garanciju za tačnost, bezbednost, korisnost ili posledice korišćenja usluge. Usluge i svi dodatni materijali se nude bez ikakve dodatne garancije.

IV. AUTORSKA PRAVA

        Sadržaj Sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na programe, dizajn, članke, tekstove, slike, audio i video datoteke, grafike, kao i sve druge podatke i aplikacije, vlasništvo je Kompanije i/ili njenih partnera i zaštićeni su prema Zakonu o autorskim pravima i zakonima o pravima intelektualne i industrijske svojine.
        Informacije o sadržaju koje objavljuju Korisnici podležu pravima intelektualnog vlasništva Korisnika i kao takve su zaštićene u skladu sa zakonom.
        Objavljivanje ovih informacija na sajtu podrazumeva prihvatanje Kompanije i njenih filijala da slobodno preuzimaju bilo kakvu obavezu u pogledu bilo kakvog plaćanja i/ili naknade da koriste, kopiraju, objavljuju, distribuiraju ove informacije na bilo koji način, u medijima i pod bilo kojim naslovom.
        Kompanija može da uključi naziv domena i logo sajta Korisnika u liste svojih klijenata ili u različita saopštenja za javnost.
        Preuzimanje bilo kakvih informacija i/ili podataka sa ovog sajta u svrhu ponovnog objavljivanja, potpune ili delimične distribucije ili u bilo koju drugu svrhu u bilo kom obliku, bez prethodne pismene saglasnosti Kompanije, strogo je zabranjeno i biće kažnjeno prema zakonodavstvo na snazi. Kompanija ne može biti odgovorna za eventualne predrasude, postojeće sudske sporove nastale kopiranjem, čuvanjem, modifikacijom ili prenosom celog ili dela sajta u bilo kom mediju. U slučaju gubitka nanetog trećem licu, usled kršenja Uslova od strane Korisnika, Korisnik je dužan da pokrije štetu.

V. ZAŠTITA PODATAKA

        Kompanija štiti pravo na privatnost za sve korisnike sajta, prema odredbama Zakona br. 677/2001 za zaštitu ličnosti u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnim prometom ovih podataka. Ove informacije će se koristiti samo u svrhu njihove komunikacije i neće biti predmet bilo kakvih neprijavljenih usluga na sajtu u trenutku njihovog prenosa.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

        Korisnik je saglasan da neće zahtevati od Kompanije ili od njenih predstavnika bilo kakvu štetu, odgovornost, gubitak, troškove (uključujući, ali bez ikakvog ograničenja na advokatske honorare ili bilo koje druge sudske troškove), nastale u vezi sa bilo kojom pravnom radnjom na osnovu kršenje ovog sporazuma. Ova garancija Korisnika ostaje na snazi nakon prestanka odnosa između Korisnika i Kompanije.
        Odredbe ovog ugovora i svi njegovi pravni efekti su regulisani važećim zakonom Serbian. Svaku parnicu koja bi mogla da nastane zbog spora u vezi sa ovim Uslovima i odredbama rešiće nadležni sud sa Serbian.
Cookie settings icon

Your choice regarding cookies on this site

We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.

This site uses cookies to store information on your computer.

Neki od ovih kolačića su neophodni, dok nam drugi pomažu da poboljšamo vaše iskustvo pružanjem uvida u to kako se sajt koristi.


Necessary Cookies

Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.