Taj dokument je na javnom uvidu do 23. jula. Kako navode gradske vlasti, Razlog za izradu plana je "stvaranje planskih mogućnosti za transformaciju postojećih privrednih, komercijalnih i komunalnih delatnosti u komercijalne i poslovno-stambene komplekse čime se ostvaruje racionalnije korišćenje građevinskog zemljišta".

Ciljevi izrade plana su definisanje javnog interesa i pravila uređenja prostora, transformacija postojećih kompleksa i sadržaja, podizanje nivoa infrastrukturne i saobraćajne opremljenosti, očuvanje i poboljšanje uslova životne sredine.

Blok kome pripada pomenuti plan nalazi se u zoni raskrsnice "Autokomanda" koja predstavlja zonu velikog potencijala i ima veliku lokacijsku vrednost za razvoj komercijalnih delatnosti i transformaciju postojećih struktura u funkcije centra. Zapadno i istočno od razmatrane teritorije su stambeni blokovi naselja Dedinje i individualno stanovanje duž Bulevara oslobođenja. Južno od predmetne lokacije nalazi se kompleks "Banjičke šume".

U obuhvatu plana zastupljene saobraćajne površine, zelene površine, privredne delatnosti, komercijalne zone, benzinska pumpa, rasadnik, stanovanje i stambeni deo.

Komercijalni sadržaji, planirano je, biće izgrađeni u zoni "K" u kojoj se planira zadržavanje postojećih i izgradnja novih komercijalnih i poslovnih objekata i drugih kompatibilnih namena, što je definisano posebnim pravilima izgradnje za podzone (K1,K2,K3).

Pretežnu namenu u podzonama K1, K2 i K3 predstavljaju komercijalne delatnosti: tržni centri, šoping molovi, administrativni, kancelarijski sadržaji, više-funkcionalni poslovni kompleksi, poslovno stanovanje, komercijalni vidovi sportskih, rekreativnih aktivnosti, zabave, turizma, izložbeni sadržaji, itd.

U podzonama K1, K2 i K3 dozvoljene su sve kompatibilne namene koje ne ugrožavaju osnovnu namenu kao i životnu sredinu: stanovanje, uslužno zanatstvo, ustanove kulture, itd. Stanovanje i druge kompatibilne namene mogu se organizovati u sklopu objekata, na pojedinim etažama, ili kao zaseban objekat na istoj parceli. Za kompatibilne namene primenjuju se isti urbanistički parametri kao i za komercijalne objekte u navedenim podzonama.

Plan će biti izložen u zgradi Gradske uprave grada Beograda u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od danas do 23. jula i može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se na istom mestu 16. septembra u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi s Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu ih obrazložiti pred članovima komisije.

Primedbe na planirana rešenja, u pisanoj formi, mogu se dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici 27. marta 43-45 najkasnije do 23. jula. U toku javnog uvida, Nacrt plana je izložen i na sajtu grada Beograda.


Source: ekapija.com
Publisher: ekapija.com