Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Projektni biro T.ARH.STUDIO na zahtev investitora Gorana Savića. Predviđeno je da objekat bude izgrađen na građevinskoj parceli formiranoj od k.p. 2960/1 KO Resnik, a na osnovu Informacije o lokaciji izdate od Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove.

Urbanističkim projektom planirana je izgradnja poslovnog objekta namenjenog komercijalnim sadržajima iz oblasti trgovine i uslužnih delatnosti na građevinskoj parceli površine 2.514 m2.

Građevinske linije planiranog poslovnog objekta su linije do kojih je dozvoljeno građenje i postavljene su na 2 m od regulacione linije Ulice oslobođenja, odalke je predviđen i kolski i pešački pristup.

Parkiranje vozila korisnika planiranog objekta obavljaće se na parceli na otvorenom parkingu. Na parceli je obezbeđeno devet parking mesta.

Javna prezentacija trajaće do 19. decembra 2019.

 

(izvor: eKapija)