Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda o predmetnom nacrtu plana biće održana 22. jula na istom mestu, s početkom u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku mogu ih obrazložiti pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Primedbe na planirana rešenja mogu se pismeno dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici 27. marta br. 43-45, najkasnije do 9. jula.

Povod za novu izmenu Generalnog plana je, kako je navedeno u samom dokumentu, potreba za preispitivanjem pravila sprovođenja predmetnog plana (obaveza izrade konkursa i javnih stručnih provera za pojedinačne lokacije), mogućnosti za izgradnju visokih objekata na celoj teritoriji grada, kao i planiranih namena na području Savskog amfiteatra, naročito u smislu izmeštanja železničkog saobraćaja.

To bi, u stvari, značilo da su izmene priprema za realizaciju projekta "Beograd na vodi".

Izmene plana će moći da se promeni funkcionisanje železničkog saobraćaja u Savskom amfiteatru.

Novim dokumentom se predviđa brisanje dela u kojem se navodi da teritorija Savskog amfiteatra i dela Novog Beograda preko reke početnoj fazi rešavaju putem međunarodnog konkursa. Briše se i deo u kome se napominje da visina objekata može biti do 5 spratova jer se područje nalazi u zoni zaštićenih vizura. Takođe, predviđeno je izostavljanje dela koji govori o rekonstrukciji Karađorđeve ulice i delova grada uz Brankov most koji su navedeni kao potencijalno dobre lokacije za sadržaje javne namene od nacionalog značaja (na primer opera).

Izmenom je predviđena i mogućnost nove preparcelacije zemljišta i izgradnja novih saobraćajnica.


Source: ekapija.com
Publisher: ekapija.com