Zbog spefičnosti područja, Komisija za planove Grada Beograda odlučila je da se Plana detaljne regulacije (PDR) radi u dve faze. Sada je na javnom uvidu drugi deo plana, kojim je obuhvaćena teritorija od 11 hektara, između Crnotravske ulice, Bulevara oslobođenja (bivši bulevar JNA), Beranske, Borske i Kaljavog potoka.

Urbanističkom analizom, ustanovljeno je da nisu iskorišćene maksimalne mogućnosti, u skladu sa Generalnim urbanističkim planom (GUP) Beograda do 2021, te da je, u skladu sa tim, moguća dodatna izgradnja stambenih i poslovnih sadržaja.

Naselje se odlikuje specifičnim prirodnim karakteristikama terena. Na delu teritorije, predviđenom za kolektivnu stambenu izgradnju, bespravno su izgrađene kuće. Lokacija preko puta "Tehnogasa" (između Borske i Plitvičke ulice) je neuređeno zemljište, sa velikom denivelacijom terena i delimično pokrenutim klizištem. Naselje je delimično opremljeno pratećom komunalnom infrastrukturom, ali veliki broj objekata nije priključen na gradsku kanalizacion mrežu). Postoječi broj stanovnika je oko 560, a broj stanova oko 180. Na ovom području, planirano je oko 2.400 stanovnika. 

Izrada PDR omogućiće da se planira izgradnja novih stambeno-poslovnih objekata uz Borsku ulicu, kao i da se sanira bespravna izgradnja individualnih stambenih objekata. Takođe, definisane su i mogućnosti za izgradnju sportskih sadržaja, u neposrednoj blizini kompleksa "Tehnogasa". 

Ova lokacija okružena je zelenilom – u neposrednoj blizini su Banjička šuma, Banjički vis i Manastirska šuma. Sa južne strane je naselje Jajinci i kompleks "Tehnogasa". 

Kompleks je podeljen u tri celine: zona individualnih stambenih objekata (spratnosti P+1+Pk), koja se sastoji od 4 bloka – 4,98 hektara, zona sportskih objekata (1,57 ha) i zona malih proizvodnih pogona (0,25 ha). 

Predviđeno je da u zoni za stanovanje bude izgrađeno maksimalno 72.680 m2, od čega maksimalno 20% može biti namenjeno za poslovni prostor. Maksimalna površina sportskih objekata je do 12.560 m2, a proizvodnih pogona do 3.700 m2. 

Kada je reč o javnim objektima, u ovom delu Banjice predviđena je samo gradnja kombinovane dečje ustanove.

U zoni građenja individualnih stambenih objekata, minimalna veličina parcele je 300 m2. Svaka građevinska parcela mora da ima obezbeđen pristup sa javne saobraćajne površine, direktno ili preko pristupnog puta, kao i priključak na infrastrukturnu mrežu. 

Postojeće objekte, koji se nalaze u okviru zone građenja, moguće je zadržati uz mogućnost dogradnje i nadziđivanja do maksimalnih parametara. Ukoliko su postojeći objekti u celini ili delom van zone građenja, do privođenja zemljišta planiranoj nameni ne mogu se dograđivati i nadziđivati, već je na njima moguće samo tehničko održavanje i sanacija. 

Sportski tereni, sale...

PDR definiše moguću izgradnju otvorenih sportskih objekata (terena za mali fudbal, tenis, mini-golf itd), kao i sportskih hala (bilo za jedan sport, bilo višefunkcionalnih). Inače, ukoliko objekti predstavljaju funkcionalnu celinu (sportska sala, fizikalna terapija, trgovina i ugostiteljstvo), moguće je i delimično proširenje zone za sport. 

Planira se rekonstrukcija saobraćajnog priključka ka kompleksu "Tehnogasa" na planiranu saobraćajnicu Banjički put. 

Prema GUP-u Beograda do 2021, Borska ulica koja tangira predmetno područje, postaće magistrala. Ostale ulice, kao i u postojećem stanju, ostaju deo sekundarne ulične mreže. 

Kada je reč o javnom prevozu, planira se zadržavanje postojećih autobuskih linija, duž Borske ulice, sa postojećim stajalištima. 

 

 

 

 

Izvor: ekapija.com