Grad Beograd raspisao je tender za izradu Plana održive urbane mobilnosti (sustainable urban mobility plan – SUMP), a rok za podnošenje ponuda je 24. januar 2019. godine.

Sekretarijat za saobraćaj u tenderskoj dokumentaciji navodi da je planom održive urbane mobilnosti potrebno transportni sistem iz klasičnog, primarno prilagođenog putničkom automobilu, transformisati u transportni sistem prilagođen održivim oblicima saobraćaja – pešačenju, biciklizmu, javnom prevozu i prevozu ekološki prihvatljivim vozilima.

- Plan održive urbane mobilnosti je inovativni način planiranja gradskog transportnog i urbanog sistema koji na održiv način zadovoljava, prvenstveno, potrebe ljudi. Ciljevi takvog planiranja transportnog sistema su pristupačnost odredištu i uslugama, povećanje bezbednosti saobraćaja, smanjenje efekata staklene bašte i potrošnje fosilnih goriva, povećanje atraktivnost gradskih sadržaja, povećanje kvaliteta života, zdravija životna sredina i smanjeni štetni uticaj na zdravlje građana - objašnjava se u tenderskoj dokumentaciji.

Korist koju bi grad imao od SUMP-a je, kako se ističe, podizanje kvaliteta života, smanjenje negativnih uticaja saobraćaja na životnu sredinu, unapređenje saobraćajne mreže, dostupnost i pristupačnost za veći broj građana, lakše sprovođenje ekoloških programa i usaglašavanje sa smernicama Kjoto protokola, usklađivanje sa regionalnom politikom EU i stvaranje uslova za pristup evropskim fondovima. Rok za realizaciju ugovorene usluge je 12 meseci od dana zaključenja ugovora.

Rok za slanje ponuda je 24. januar do 12 časova, dok će se javno otvaranje ponuda obaviti istog dana u 12.30 časova, u prostorijama Sekretarijata za saobraćaj u Beogradu.

Mapa puta za održivu urbanu mobilnost u zemljama JIE

Planiranje održive urbane mobilnosti je najvažnija tema Paketa za urbanu mobilnost Evropske komisije, koja je 2018. proglasila za godinu multimodalnosti.

- Do 2030. godine 60% svetske populacije će živeti u gradovima, a u regionu jugoistočne Evrope (JIE) sada više od 50% stanovništva živi u gradovima. Negativni efekti transportnog sistema u gradovima JIE su veliki, pa je ozelenjavanje saobraćajnog sistema veoma važan, ali istovremeno i izazovan i složen proces - navodi se u Mapi puta za održivu urbanu mobilnost u zemljama JIE, koja je objavljena u novembru.

Mapa puta nastala je u okviru projekta Održiva urbana mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope – SEE gradovi zajedno ka održivom i energetski efikasnom transportu (SUMSEEC), koji je pokrenuo GIZ otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE).

 

(izvor: balkan green energy news, slika: pixabay)