Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija, donelo je četiri pravilnika koja detaljno regulišu promet nekretnina u Srbiji, a stupaju na snagu 29. jula. Reč je o sledećim pravilnicima: Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti, Pravilnik o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

 

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

 

Pravilnikom o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti se propisuje program i način sprovođenja polaganja stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti, visina takse za polaganje stručnog ispita, iznos naknade za rad članova komisije, sadržina i oblik uverenja o položenom stručnom ispitu i sadržina, oblik i način vođenja evidencije o izdatim uverenjima o položenom stručnom ispitu.

Stručni ispit obuhvata proveru znanja iz sledećih predmeta, odnosno ispitnih oblasti: pravni okvir u vezi sa posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti; finansijski i poreski aspekti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti; menadžment u posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti; osnove prostornog planiranja i izgradnje. Stručni ispit se sastoji od pismenog i usmeog dela.

Ispit za licencu agenta za nekretnine sprovodi komisija, koju čine predsednik, četiri člana i sekretar. Listu ispitivača utvrđuje ministar na mandat od četiri godine.

 

Pravilnik o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina i način vođenja Registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, obrazac zahteva za upis u Registar i obrazac izvoda iz Registra. Registar se vodi u pisanom i elektronskom obliku, kao jedinstvena, centralna i javna baza podataka o posrednicima.

 

Registar sadrži sledeće podatke:

1) redni broj i datum upisa u Registar; 

2) broj i datum rešenja o upisu u Registar, odnosno rešenja o brisanju iz Registra; 

3) poslovno ime, adresu sedišta i ogranka, poreski identifikacioni broj, matični broj, broj telefona, elektronsku adresu i adresu Internet stranice (ako postoji) posrednika; 

4) podatke o zaposlenim odnosno licima angažovanim van radnog odnosa sa položenim stručnim ispitom za posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti ;

5) podatke o izrečenim zaštitnim merama.

 

Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor i opremu za obavljanje posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti. Tako se delatnost mora vršiti u poslovnom prostoru ili u stanu koji se koristi kao poslovni prostor. Stan mora imati zaseban ulaz, kao i sanitarni čvor i ne sme se koristiti za stanovanje.

Posrednik mora biti opremljen savremenim tehničkim sredstvima komunikacije: fiksnim, odnosno mobilnim telefonom i pristupom Internetu.

Također, svaka agencija za nekretnine mora imati elektronski čitač biometrijske lične karte sa čipom, računar i štampač.

Podnosilac zahteva za upis u Registar upisuje se u Registar ako uz zahtev na obrascu pravilnika dostavi:

1) izjavu podnosioca da je određeno lice koje ima položen stručni ispit zaposleno ili angažovano van radnog odnosa kod podnosioca, ili da je određeno lice koje ima položen stručni ispit osnivač ili član privrednog društva koje je podnosilac, odnosno preduzetnik koji je podnosilac;

2) primerak ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu;

3) punomoćje, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika.

 

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina, način vođenja i rok čuvanja evidencije o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti vodi evidenciju u pisanom obliku, na obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Evidencija sadrži: 1) redni broj unošenja u evidenciju; 2) datum unošenja u evidenciju; 3) broj ugovora o posredovanju; 4) datum ugovora o posredovanju; 5) ime, prezime, odnosno poslovno ime i adresu nalogodavca; 6) naziv opštine na kojoj se nepokretnost nalazi; 7) adresu nepokretnosti (mesto, ulica i broj, katastarska parcela i katastarska opština);8) podatak o vrsti nepokretnosti čiji je promet, odnosno zakup predmet posredovanja; 9) podatak o površini nepokretnosti čiji je promet, odnosno zakup predmet posredovanja; 10) podatak o tome da li je pravni posao koji je predmet posredovanja zaključen ili nije zaključen; 11) datum zaključenja pravnog posla koji je predmet posredovanja; 12) podatak o kupoprodajnoj ceni, odnosno zakupnini, ako je pravni posao koji je predmet posredovanja zaključen; 13) podatak o fakturisanom iznosu posredničke naknade; 14) primedbu posrednika, ako postoji.

 

Prilikom evidentiranja vrste nepokretnosti posrednik unosi neki od sledećih podataka u evidenciju:

 

1) poljoprivredno zemljište; 2) građevinsko zemljište; 3) poslovni prostor; 4) lokal; 5) magacin; 6) industrijski objekat; 7) stan; 8) kuća; 9) garaža; 10) ostalo – uz detaljniji opis u zagradi.

 

Posrednik evidentira ugovor o posredovanju i ostale podatke i svaku nastalu promenu u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora o posredovanju, odnosno od dana nastanka promene.

 

Posrednik evidenciju čuva trajno.

 

Posrednik čuva ugovor o posredovanju i dokumentaciju koja čini njegov prilog, najmanje deset godina od dana njegovog zaključenja.

 

 

 

Izvor: eKapija